Over Kind op Zondag

Kinderen zijn volwaardig lid van de geloofsgemeenschap. Maar ze hebben daarin wel een bijzondere plaats. De bijbelverhalen, de manier van vieren, de liederen, het is allemaal nog nieuw voor ze. Om kinderen daarmee vertrouwd te maken, zijn er de kindernevendienst, de zondagschool en de bijbelclub. Hier horen kinderen het bijbelverhaal op hun eigen niveau, leren ze vieren met liedjes, gebeden en verwerkingen. Als deel van de zondagse viering of in een eigen bijeenkomst. Maar hoe blijf je nu dicht bij wat er in de bijbel staat en weet je tegelijk de kinderen te boeien?
Als antwoord hierop biedt Kind op Zondag een schat aan materiaal aan. Inspirerend voor leiding én voor kinderen.

Kind op Zondag biedt:

 • gebruiksklaar materiaal voor vertellen en vieren met kinderen van 4 tot 12 jaar
 • werkvormen die toegesneden zijn op de praktijk, ingedeeld in drie leeftijdsgroepen
 • uitleg en verdieping bij het bijbelverhaal voor predikant en leidinggevende
 • materiaal voor vieren met jongeren van 12 tot 15 jaar
 • materiaal voor vertellen en vieren met kinderen bij de verhalen uit het Nieuwe Testament
 • materiaal dat aansluit op het Oecumenisch Leesrooster
 • materiaal voor eenvoudige vieringen met volwassenen
 • projecten voor Advent en de Veertigdagentijd

Kind op Zondag vernieuwt zich steeds

Kind op Zondag heeft een lange geschiedenis met de begeleiding van zondagschool en kindernevendienst. Veel kinderen zijn er – vaak zonder dat ze het weten - groot mee geworden. Ook nu vormt het materiaal in gemeenten en parochies de basis voor de viering met de kinderen.

Het uitgangspunt van Kind op Zondag is in al die jaren hetzelfde gebleven: kinderen kennis laten maken met de bijbel en het geloof. Hen de rijkdom laten ervaren van het geloof en ze de kans bieden daar hun eigen weg in te vinden. De manier waarop Kind op Zondag daar mee aan de slag gaat, is telkens weer nieuw: elke tijd vraagt om nieuwe woorden en werkvormen om het evangelie dicht bij kinderen te brengen. Daar zet Kind op Zondag zich al ruim zeventig jaar voor in!

Er zijn in Nederland verschillende instellingen die zich bezighouden met geloofsopvoeding in en rond de kerk. Hieronder vindt u een aantal bruikbare links:

Hoe ziet Kind op Zondag eruit?

Voorbereiden en Voor de viering

In de rubriek Voorbereiden vindt u een toelichting bij de bijbeltekst, waarmee u zich kunt voorbereiden op het verhaal en het thema van de zondag. In de rubriek Voor de viering vindt u liturgische notities, waarin onder meer voor elke zondag enkele tips staan voor liederen die bij het verhaal passen. Ook vindt u vrijwel elke zondag op deze bladzijde een lied met muzieknotatie. De rubrieken Voorbereiden en Voor de viering hebben vanaf dit nummer een nieuwe kleurstelling en een andere layout. Inhoudelijk is de opbouw van deze rubrieken ongewijzigd.

Vieren

Na de pagina’s ‘Voorbereiden’ en ‘Voor de viering’ vindt u voortaan steeds één pagina ‘Vieren’. Op deze bladzijde staan de meer liturgische onderdelen van het materiaal: u vindt hier tips voor het gesprek met kinderen als ze naar hun eigen ruimte gaan, liedteksten, gebeden etc.
De pagina ‘Vieren’ bestaat elke week uit drie vaste onderdelen:

 • In de kerk
 • In de eigen ruimte
 • Terug in de kerk

Vertellen

Op de pagina’s van de rubriek Vertellen vindt u voor elke week twee verhalen bij de bijbeltekst: één voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en één voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. In deze rubriek worden de bijbelverhalen naverteld op een voor kinderen begrijpelijke manier. Voortaan vindt u in de rubriek Vertellen ook de verwerkingssuggesties bij de verhalen. In een kolom naast het verhaal vindt u voor de betreffende leeftijdsgroep gesprekssuggesties, spelvormen en knutselverwerkingen. Voorheen stonden deze verwerkingssuggesties in de rubriek Vieren, op twee aparte pagina’s. U moest daardoor heen en weer bladeren tussen verschillende bladzijden. We denken dat dat nu minder het geval is.

Vieren en vertellen rond het evangelie

In de rubriek Vieren en vertellen rond het evangelie worden een korte vertelling en enkele suggesties voor de viering geboden bij evangelieteksten uit het Gemeenschappelijk Leesrooster en het R.K. Lectionarium, als deze lezingen anders zijn dan de hoofdlezing van Kind op Zondag (afhankelijk van het door het Oecumenisch Leesrooster aangedragen ‘alternatief’). Deze rubriek heeft een nieuwe kleurstelling en vormgeving, maar inhoudelijk zijn geen ingrijpende wijzigingen doorgevoerd.

Vieren met jongeren

De rubriek Vieren met jongeren, waarin volledig uitgewerkte jongerenvieringen worden aangeboden, vindt u nog steeds na het materiaal voor de kinderen. Voortaan wordt deze rubriek opgemaakt in twee kolommen per pagina (in plaats van drie), zodat de bladspiegel rustiger is. Ook de kleurstelling van deze rubriek is veranderd.

Eenvoudig vieren met volwassenen

In de rubriek Eenvoudig vieren met volwassenen worden verhalen en werkvormen aangeboden die wel eenvoudig zijn, maar niet kinderachtig. Deze rubriek is bijvoorbeeld geschikt voor gebruik met mensen met een verstandelijke beperking. U vindt de rubriek Eenvoudig vieren voortaan niet meer helemaal achterin het blad, maar tussen het andere materiaal bij de betreffende lezingen. We willen daarmee bevorderen dat gebruikers gemakkelijker geattendeerd worden op tips en suggesties uit de andere rubrieken van het blad.

Tip:

Tip: Kijk bij het voorbereiden van de zondag ook eens bij het materiaal voor de andere groepen, bijvoorbeeld in de rubriek ‘Eenvoudig vieren met volwassenen’. Deze rubriek biedt verhalen en werkvormen die misschien ook voor u bruikbaar zijn....